कार्यालय

दुसरा मजला,
ब्राह्मण सभा इमारत,
नेताजी सुभाष पथ,
ठाणे - ४००६००१
दुरध्वनी क्रमांक :
०२२ २५४५४८३५
ईमेल :
info@bvsmthane.com

कार्यालयीन वेळ

मंगळवार ते रविवार : सकाळी ९.०० ते १०.३०
सोमवार व सार्वजनिक सुट्टया : कार्यालय बंद

पत्रव्यवहाराचा पत्ता

ब्राह्मण विदयार्थी सहाय्यक मंडळ, ठाणे
व्दारा : श्री. मनोहर सदाशिव मेहंदळे
वैद्य बिल्डींग, सेंट जॉन द बाप्टीस्ट हायस्कूल समोर,
वीर सावरकर मार्ग,
ठाणे - ४००६००१