कार्यालय

दुसरा मजला,
ब्राह्मण सभा इमारत,
नेताजी सुभाष पथ,
ठाणे - ४००६०१
दुरध्वनी क्रमांक :
भ्रमणध्वनि : 82914 53707
ईमेल :bvsmthane@gmail.com

कार्यालयीन वेळ

मंगळवार ते रविवार : सकाळी १०.३० ते १२.३०
सोमवार व सार्वजनिक सुट्टया : कार्यालय बंद

पत्रव्यवहाराचा पत्ता

ब्राह्मण विदयार्थी सहाय्यक मंडळ, ठाणे
व्दारा : श्री. अच्युत योगी,
१०८, पहिला मजला, शिवनेरी बिल्डिंग,
गावदेवी मैदानासमोर, नौपाडा,
ठाणे (प) – ४००६०२